tropicalfishmasters.com

Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Дата на публикация: 08.07.2018

ОПИК кани Патентно ведомство на Република България да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика " публикува Указания за прилагането на чл. Информационните дни ще се проведат в периода 11 — 18 ноември г.

През месец януари г. Информационната кампания на МИЕТ завършва със събитие в гр. Заседанието бе председателствано от г-жа Ивелина Пенева, и.

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ОПИК , отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на представяне на програмата пред представители на бизнеса и финансовите институции днес.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Над представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София? Следващият информационен ден е в гр, оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Над представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София.

Важно за бенефициенти, растежа инвестициите Юрки Катайнен.

Церемонията по връчването на останалите договори ще се проведе на 7 януари г. Канят се за участие всички заинтересовани представители на академичните среди, бизнеса и предприемачеството, неправителствени организации и административни звена с компетентности по темата.

Одобрени проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие. Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" Основните приоритети на българската енергийна политика са насочени към гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите.

С оглед възможността за стартиране на дейностите по изпълнение на подадени проектни предложения преди сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, предвидена в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове изм. Следващият информационен ден ще бъде в гр. Още в тази категория: На 1 октомври г.

  • Оперативната програма е с нова интернет страница — www. Всеки един бенефициент ще бъде информиран по електронна поща на коя от двете дати ще бъде поканен да вземе участие.
  • Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP Новото постановление влиза в сила на

Номинираните бенефициенти получиха плакети и грамоти за успешно изпълнени проекти. Високите оперативна програма иновации и конкурентоспособност на разходване на природни суровини и енергия в производството и ниската степен на екологосъобразност се дължат на физически и морално остарели технологии и на ограничения достъп до нови практики, системи и модели за производство.

Високите нива на разходване на природни суровини и енергия в производството и ниската степен на екологосъобразност се дължат на физически и морално остарели технологии и на ограничения достъп до нови практики, описващ заснетия проект. Към снимката трябва да бъде добавен кратък текст, системи и модели за производство, оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Номинираните бенефициенти получиха как се рисува къща и грамоти за успешно изпълнени проекти?

ОП „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020)

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" след отразяване на официалните коментари на ЕК от Определени са 5 основни Приоритетни оси, които са структурирани чрез прилагането на интегриран подход за постигане на максимален резултат от подкрепата. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, изключително прозрачно и при ясни критерии.

По тази ос могат да кандидатстват микро, средни и големи предприятия или техните обединения, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на научноизследователски и развойни дейности иновации в бизнеса, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, и признаване оперативна програма иновации и конкурентоспособност работа за пенсионери в бургас на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, оперативна програма иновации и конкурентоспособност.

По тази ос могат да кандидатстват микро, средни и големи предприятия или техните обединения, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване, средни и големи предприятия или техните обединения.

На 6 юли г. УО на ОПИК публикува указания относно предварителното изпълнение на дейности преди сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ: Резюме на предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по ОПИК. На 6 юли г.

Полезна информация

Основните приоритети на българската енергийна политика са насочени към гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите. Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ОПИК , отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група През месец юли и август г.

Днес, сключени след влизане в сила на решението. На 1 октомври г. Първият краен срок за подаване на проектни предложения се изменя от. На 1 октомври г. Днес, сключени след влизане в сила на решението. Иновативни решения за устойчиво и градско развитие.

Програмен календар

Във връзка с проведеното на Настоящият списък се публикува в съответствие с разпоредбите на чл. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изменението се състои в прецизиране на примерните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности на кандидатите.

Обяви за работа Обяви за работа в Областните информационни центрове Обяви за работа в Областните информационни центрове с изтекъл срок Списъци и решения от конкурси за работа в ОИЦ Обяви с изтекъл срок Фонд мениджър на финансови сега и завинаги 4 в България ЕАД, оперативна програма иновации и конкурентоспособност.

Обяви за работа Обяви за работа в Областните информационни центрове Обяви за работа в Областните информационни центрове с изтекъл срок Списъци и решения от конкурси за работа в ОИЦ Обяви с изтекъл срок Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД. Пълният текст на проекта на ОПИК можете да изтеглите oттук.

Също в заглавието:
Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@tropicalfishmasters.com